بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و إرشاد

Mailing Address: Iran-qom-dorshahr street- Alley 12- Plaque 9
وب سایت: www.altabliq.com
Fax: +98-25-37732253
Management: syed Mohammed alawy
E-mail: modir@altabliq.com

شبکه های اجتماعی

واتس آپ: +98-9196913442
اینستگرام: @altabliq_alershad
تلگرام: @altabliq_alershad

دفتر حاج سید عادل علوی

Mailing Address: Iran-qom-dorshahr street- Alley 12- Plaque 9
وب سایت دفتر: www.alawy.net
Fax: +98-25-37741737
ارتباط مکتوب با حاج سید عادل علوی
پست الکترونیک: maktab@alawy.net

سید محمد علوی (مدیر بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد)

Mailing Address: Iran-qom-dorshahr street- Alley 12- Plaque 9
وب سایت: www.mAlawy.ir
Fax: +98-25-37732253
ارتباط مکتوب با سید محمد علوی
پست الکترونیک: modir@altabliq.com

انتشارات تبلیغ و ارشاد

Mailing Address: Iran-qom-dorshahr street- Alley 12- Plaque 9
تلفن: +98-9124525298
Management: syed ali alawy
E-mail: modir@altabliq.com

صوتی تصویری الکاظمین

Mailing Address: Iran-qom-dorshahr street- Alley 12- Plaque 9
وب سایت: www.alkazemain.com
Fax: +98-25-37732253
Management: syed Mohammed alawy
E-mail: modir@altabliq.com

وب سایت های زیر نظر بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد

بنیاد تبلیغ و ارشاد: www.altabliq.com
شبکه الکاظمین: www.alkazemain.com
دار المحققین و کتابخانه امام صادق ع: www.lib.altabliq.com
وب سایت دفتر فرهنگی هنری آسمان: www.fhaseman.com

سایت های زیر نظر موسسه أعلامنا

حاج سید عادل علوی: www.alawy.net
آیت الله سید احمد مددی: www.ostadmadadi.ir
آیت الله سید محمد رضا جلالی: www.jalaali.ir
آیت الله مرحوم سید علی علوی: www.alawy.ir
آیت الله شیخ عباس کعبی: www.alkabi.ir