سرانجام بخیل

سلمان فارسى: سرانجام بخیل یکى از این هفت حالت است.
1. مى میرد و مالش به وارث مى رسد و او آن را در معصیت خدا مصرف مىکند.
2. خدا ظالمى را بر او مسلط مىکند و اموالش را با خفت و خوارى مىگیرد.
3. گرفتار هوى و هوس مىشود و همه اموال خود را تباه مىکند.
4. به فکر ساختن ویرانهاى مىافتد و ثروتش را در این راه از دست مىدهد.
5. به معصیت و نکبتى گرفتار مىشود مانند غرق شدن، آتش سوزى و سرقت.
6. به درد بىدرمانى مبتلا مىشود و ثروت خود را صرف مداوا مىکند.
7. ثروتش را در محلى به خاک مىسپارد و بعد فراموش مىکند و آن را نمىیابد.