کراهت مشورت با شخص ترسو

کراهت مشورت با شخص ترسو، بخیل، آزمند، برده، فرومایه و بدکار
1. امام رضا (علیه السلام) از پدرانش از حضرت على (علیه السلام) نقل کرده است که پیامبر «صلى الله علیه وآله» فرموده است: یا على با شخص ترسو مشورت نکن زیرا او راه خروج [ از گرفتاریها ] را براى تو سخت جلوه مى دهد و حتماً با بخیل مشورت نکن، زیرا تو را از هدف بازمى دارد. با حریص مشورت نکن زیرا او کار بد را زیبا جلوه مى دهد، و بدان که ترس و بخل و آزمندى غریزهای است که از سوءظنّ ناشى مى شود
علل الشرایع، ص 178
2. عمّار ساباطى گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: اى عمّار اگر مى خواهى نعمت برایت با دوام و مردانگى ات کامل و زندگى ات اصلاح گردد، در کار خویش با بردگان و اشخاص فرومایه مشورت مکن، زیرا اگر به آنان اعتماد کنى به تو خیانت می کنند، و اگر خبرى به تو بدهند دروغ مى گویند و اگر گرفتار شوى تو را خوار مى سازند و اگر به تو وعده اى دهند، به آن وفا نمى کنند.
علل الشرایع، ص 187
3. امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: از پدرم شنیدم که مى فرمود: حق را بپا دار و براى آنچه از تو فوت شده افسوس مخور و از آنچه به تو مربوط نیست کناره گیر. از دشمن دورى کن، و از دوست خویش بر حذر باش، ( با احتیاط با او برخورد کن ) و با مردم امین همنشین و دوست باش، و امین کسى است که از خدا بترسد، و با بدکار همنشینى مکن، و او را بر راز خویش آگاه مگردان، و امانت خود را به او مسپار، و در کارهایت با کسانى که از پروردگار خویش مى ترسند، مشورت نما.
(علل الشرایع، ص 187)