پرهیز از امتیاز طلبی

پیامبر اكرم| با عده ای از اصحاب خود به سفر رفته بودند. حضرت در بین راه دستور داد گوسفندی را ذبح كنند و غذایی تهیه نمایند. مردی گفت: كشتن گوسفند با من باشد، دیگری گفت: پوست كندن آن با من باشد سو می گفت: پختن آن را من به عهده می گیرم. پیامبر| فرمود: من هم هیزم آن را آماده می كنم. اصحاب گفتند: با رسول اللّه! پدران و مادران ما فدای شما باد، خود را به زحمت نیندازید، ما خود هیزم را جمع آوری خواهیم كرد. حضرت فرمود: می دانم كه شما این كار را برای من انجام می دهید اما خدای عز و جل نمی پسندد كه بنده اش خود را از اصحابش ممتاز كند آنگاه برخاست و برای آنها هیزم جمع آوری كرد.