لطف خدا به بنده شاکر

امام صادق× فرمود: هرگاه بنده ای بعد از نماز به سجده شكر بیفتد، خداوند حجابهای بین او و فرشتگان را بر می دارد، و به فرشتگان خطاب می كند كه هان ای فرشتگان! به بنده ام كه واجب مرا انجام داد و عهدش با مرا كامل نمود، سپس به خاطر نعمتی كه به او داده ام سجده شكر بجای آورد، ای فرشتگانم چه پاداشی شایسته او است؟ فرشتگان می گویند: پروردگارا! رحمت تو شایسته او است.
خداوند می فرماید: سپس چه پاداشی؟
فرشتگان می گویند: پروردگارا! بهشت تو شایسته او است.
خداوند می فرماید: سپس چه پاداشی؟
فرشتگاه گویند: پروردگارا! كفایت مهمّات او (یعنی تأمین نیازهای او) شایسته او است.
خداوند می فرماید: سپس چه پاداشی؟
فرشتگاه آنچه را نیك است برای آن بنده می طلبند، باز خداوند می فرماید:
سپس چه پاداشی به آن بنده شاكر بدهم؟
فرشتگان می گویند: پروردگارا! ما به آن پاداش عظیم آگاهی نداریم.
خداوند می فرماید:
لا شكرنه كما شكرنی، و اقبل علیه بفضلی، و اریه رحمتی؛ قطعا همانگونه كه او مرا سپاسگزاری كند، از او سپاسگزاری می كنم، و با فضل و كرم با او روبرو می شوم، و رحمتم را به او ارائه می دهم.